I Teglværksgade ligger de boliger, som i sin tid udgjorde afdeling 2 og 3 i byggevirksomheden Rosengården. Teglværksgade blev etableret i 1944, og er navngivet efter et teglværk, som lå ud til Gaabensevej. Sammen med en lergrav og lerbassiner strakte teglværket sig bagud i retning mod Stubbekøbingvej, det vil sige der, hvor Teglværksgade senere blev etableret.

Billede: Gaabensevej. Efter de to huse yderst til højre er der er hul i husrækken til næste hus. Her ses indkørslen til Aarslew-Jensens område.

Teglværk og lergrav
Teglværksgade forbinder Hammerlodden op mod Nordre Kirkegård med Aarslewsgade i den anden ende af gaden. Aarslewsgade er navngivet efter Hans Jensen, som kom fra Aarslev på Fyn, og som i 1884 ved kongelig forordning fik navneskifte til Hans Aarslew-Jensen – herefter også familievirksomhedens navn. Hans Jensen fik i 1848 næringsbrev til at åbne selvstændig murermesterforretning. Han udvidede virksomheden til også at være samhandel med andre murermestre med kalk, mørtel, mursten og hvad til murerfaget ellers hører. Da Hans Jensens to sønner overtog virksomheden efter deres far, etablerede de også et stort teglværk i tilknytning hertil. Teglværket lukkede i 1940’erne pga. manglende ler.

Billede: Luftfoto fra 1931 over det gamle område med teglværk og lergrav.

Hammerlodden og Nordre Kirke
På den anden side af Teglværksgade ligger Nordre Kirke og Kirkegård langs med Hammerlodden. Hammerlodden har fået sit navn efter en husmand, som hed Hammer. Da kommunen i 1930’erne opkøbte jordarealer til boligbebyggelse, var der næsten udelukkende tale om jord fra Vestensborg Gods og Ejegod. Men et mindre areal – et lod – tilhørte altså husmand Hammer. Da vejen kom til at ligge på hans tidligere lod, valgte man at kalde den Hammerlodden.

Billede: Kapellet på Nordre Kirkegård i 1930’erne, mens det stadig var relativt nybygget.

Da befolkningstallet i begyndelsen af 1900-tallet steg støt i Nykøbing blev der brug for endnu et sted at kunne afholde begravelser, udover i byens på det tidspunkt eneste kirke, Klosterkirken. Det blev besluttet at bygge et begravelseskapel på Nørrebro. Arkitekt Albert Petersen tegnede kappellet, som stod færdigt i 1923. I 1993 indviedes en nyindretning af rummene, og kappellet havde nu også fået formel status som kirke, hvis navn herefter har været Nordre Kirke.